Нормативни Документи

Училищен учебен план за учебната 2022г - 2023г

Стратегия за развитие 2020г - 2024г

Правилник за дейността и устройството 2022-2023

Годишен план за дейността за учебната 2021г - 2022г

Мерки за повишаване на качеството на образование през учебната 2021г - 2022г

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за равни възможности

Етичен кодекс

Програма За Дейностите На ОУ ,,Г.С.Раковски'' За Усвояване На Книжовния Български Език

Програма За Подобряване На Четивна Техника на учениците в ОУ ,,Г.С.Раковски''.pdf

Правила За Организиране и Провеждане на Образователен процес в ОУ ,,Г.С.Раковски'' в условия на Covid - 19

Програма За Празничния Календар в ОУ ,,Г.С.Раковски''.pdf

Система от качествени показатели за поставяне на оценки с качествен показател въз основа на установените резултати от изpпити

Процедура за налагане на санкции 2022-2023

Критерии за оценяване

Критерии За Оценявнае по Математика - 3 клас

Критерии За Оценяване По Човекът И Природата - 3 Клас

Критерии За Оценяване по Музика - 3 Клас

Критерии За Оценяване по Технологии И Предприемачество - 3 Клас

Критерии За Оценяване по Компютърно Моделиране - 3 клас

Критерии За Оценяване по Физическо възпитание и спорт

Критерии За Оценяване по Български език и Литература - 5, 6 и 7 клас

Критерии За Оценяване по География и Икономика - 5, 6 и 7 клас

Критерии За Оценяване по Изобразително Изкуство - 5, 6 и 7 клас

Критерии За Оценяване по История и цивилизации - 5, 6 и 7 клас

Критерии За Оценяване по Математика - 5, 6 и 7 клас

Критерии За Оценяване по Музика - 5, 6 и 7 клас

Критерии За Оценяване по Технологии и предприемачество - 5, 6 и 7 клас

Критерии За Оценяване по Човекът И Природата - 5 и 6 клас

Критерии За Оценяване по Информационни Технологии - 7 клас

Критерии За Оценяване по Физика - 7 клас

Критерии За Оценяване по Химия - 7 клас

Обявления