Проект "Успех за теб"

Национална програма "Без свободен час"

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект. Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити. Има възможност за работа на образователните медиатори и социалните работници

Презентация ...
Примерни тестове /.zip архив/
Въпросници /.zip архив/
Индивидуална карта на ученика

Национална програма "Без свободен час"

Национална програма "Без свободен час"

Подпомагане разширението и затвърдяването на жизнено важни и социални умения за сметка на безцелното прекарване на свободните часове...

Прочети повече ...

Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

Националната програма продължава реализираните от 2007 г. насам различни програми и модули, насочени към обогатяване и подобряване дейностите в системата на училищното образование....

Прочети повече ...

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" Учебна 2023 – 2024 година

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности...

Прочети повече ...
Виж в галерия

Проект "Образование за утрешния" ден "Дигитална раница"

"Дигитална раница"

Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. Позволява на учителите да създават такова и да обогатяват библиотеката на платформата. Улеснено е провеждането на онлайн уроци чрез виртуални класни стаи.

Разяснителна кампания...

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Връзка...

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Връзка...

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Връзка...

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ 2018/2019

Проект "Нов шанс за успех"

От 13.09.2018 г. ОУ „Георги Стойков Раковски” , Оризаре, общ. Несебър започна процедура по трети обучителен етап по проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ “Нов шанс за успех”.
Срок за записване на желаещите да се включат в обучението е 20.09.2018 г. до 13.00 часа.
Курсовете за ограмотяване на възрастни са с продължителност 5 месеца. Курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап са с продължителност 9 месеца и се провеждат в три последователни етапа, всеки с продължителност 3 месеца - за придобиване на компетентности, предвидени съответно за V, VI и VII клас от училищното образование.
Изисквания за сформирането на групите и за включване на обучаеми в тях:
1.Изисквания за включване на обучаеми в курсовете за ограмотяване:
Курсовете за ограмотяване на възрастни се организират за неграмотни или слабограмотни лица над 16 годишна възраст, които:
- не са записани в училище за обучение за завършване на клас;
- не са завършили началния етап на основното образование;
- не са включени и не са участвали в идентично обучение по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Програма ФАР, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;
- са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната агенция за бежанците (за търсещите или получили международна закрила);
- са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта (заявление по образец).
2.Изисквания за включване на обучаеми в първи етап (V. клас) от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап:
Курсовете за обучение в първи етап (V. клас) от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап се организират за лица, които:
- имат навършени 16 години и да нямат статут на ученици;
- са заявили писмено своето желание за включване в обучение в курса;
- нямат успешно завършен V, VI или VII клас;
- имат успешно завършен начален етап на основното образование;
- са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната агенция за бежанците (за търсещите или получили международна закрила);
- не са участвали и не участват в идентично обучение по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Програма ФАР, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, за което подписват декларация по образец.

Статия за кандидастване по проект "Нов Шанс" 2018-2019г.

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

Проект "Нов шанс за успех"

Цели на проекта:
Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:
Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа.

Основни дейности:
Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността.
Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен.
Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

Виж повече

Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час" - 2017/2018 учебна готина

Дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 продължават и през учебната 2017/2018 г.
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
V-VII КЛАС НА Г-ЖА СТОЕВА И Г-ЖА СИМЕОНОВА

Групи за занимания по интереси – 3:
“Компютърен свят“ – II клас, ръководител Паунка Стоева;
„Краезнание“ II – IV клас, ръководител Велина Симеонова;
„Работилница за таланти“ V-VII клас, ръководител Кръстина Костадинова.

Групи за преодоляване на обучителни затруднения – 5.
„Математика“ – I клас, ръководител Полина Петрова;
„Математика“ – II клас, ръководител Елена Хаджиева;
„Български език и литература“ – III клас, ръководител Ченко Чернев;
„Български език и литература“ – IV клас, ръководител Христина Витанова;
„Математика“ – VII клас, ръководител Иванка Иванова.

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3
Виж в галерия

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Основно училище „Георги Стойков Раковски”, село Оризаре обявява работно място за длъжността МЕДИАТОР през учебната 2019/2020 година по Проект BG05M20P001-2.011-00011 „Подкрепа за успех”:
• пълен, осемчасов работен ден
• за една учебна година

Приложение