Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

Проект "Нов шанс за успех"

Цели на проекта:
Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя.
Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:
Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа.

Основни дейности:
Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността.
Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен.
Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

Виж повече

Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час" - 2017/2018 учебна готина

Дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 продължават и през учебната 2017/2018 г.
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
V-VII КЛАС НА Г-ЖА СТОЕВА И Г-ЖА СИМЕОНОВА

Групи за занимания по интереси – 3:
“Компютърен свят“ – II клас, ръководител Паунка Стоева;
„Краезнание“ II – IV клас, ръководител Велина Симеонова;
„Работилница за таланти“ V-VII клас, ръководител Кръстина Костадинова.

Групи за преодоляване на обучителни затруднения – 5.
„Математика“ – I клас, ръководител Полина Петрова;
„Математика“ – II клас, ръководител Елена Хаджиева;
„Български език и литература“ – III клас, ръководител Ченко Чернев;
„Български език и литература“ – IV клас, ръководител Христина Витанова;
„Математика“ – VII клас, ръководител Иванка Иванова.

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3
Виж в галерия